หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อิทธิพลของสารที่ปลดปล่อยออกซิเจนให้วัสดุพอกเมล็ดที่มีต่อพฤติกรรมการงอกของข้าวโพดหวาน
Influence fo Oxygen Donor in Seed Pelleting Material on Germination Behavior of Sweet Corn

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานโครงการ IRPUS
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2551 - 30 เมษายน 2552กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านธัญพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อหาชนิดและปริมาณสารปลดปล่อยออกซิเจนที่สามารถให้ออกซิเจนแก่เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานได้อย่างไร เพียงพอเพื่อให้เกิดกระบวนการงอกที่สมบูรณ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการทำวิจัยเพื่อนำไปใช้ในการทำงานอนาคต
2. ทราบชนิดและปริมาณของสารปลดปล่อยออกซิเจนที่เหมาะสมต่อการนำมาใช้ใน กระบวนการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ลดการสูญเสียเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานของเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการงอกของเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมให้สูงขึ้น      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th