หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนามาตรฐานวิธีการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์สำหรับข้าวโพดหวาน (โครงงานอุตสาหกรรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (IRPUS))
Development of the Seed Quality Testing Standard for Sweet corn

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานโครงการ IRPUS
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2550 - 30 เมษายน 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านธัญพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวสุรจิตร สุขเกษม (นักวิจัยร่วม) , จาก นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มช.
  3. นางสาวสุวิชา สมบุญโสด (นักวิจัยร่วม) , จาก นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

กำหนดมาตรฐานในการประเมินความแข็งแรงของข้าวโพดหวานโดยการเปรียบเทียบความแม่นยำของวิธีการทดสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้มาตรฐานในการประเมินความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานในห้องปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการงอกในแปลง
2. มาตรฐานนี้สามารถใช้ได้กับทุก ๆ บริษัทและอาจกำหนดเป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไปได้
3. เกษตรกรมีความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในแต่ละบริษัทและมีข้อประกอบการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์มากขึ้น
4. ได้ฝึกปฏิบัติงานมากขึ้นและมีความเชี่ยวชาญด้านการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์มากขึ้น      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th