หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์สายพันธุ์แท้และพัฒนาพันธุ์สังเคราะห์ของเฮมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภายใต้ชุดโครงการปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์ THC ต่ำ ให้มีผลผลิตสูงและมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาด)
Selection for Inbred LInes and Development of Synthetic Variety of Hemp

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 7 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง
  2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี (นักวิจัยร่วม)
  3. นายวิมล ปันสุภา (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อปรัปบรุงและคัดเลือกเฮมพ์สายพันธุ์แท้ (inbred line) ที่มี THC ต่ำและเปอร์เซ็นต์เส้นใยสูง ในรุ่นที่ 8
2. เพื่อสร้างพันธุ์สังเคราะห์ (synthetic variety) ของเฮมพ์ รุ่นที่ 2      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th