หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยคุณภาพและเกณฑ์ความปลอดภัยสำหรับถั่วเหลืองเมล็ด และกากถั่วเหลือง
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ทรงเชาว์ อินสมพันธ์
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
วันที่ดำเนินการ 1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2554กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม
  2. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ทรงเชาว์ อินสมพันธ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลทั้งด้านคุณภาพ และเกณฑ์ความปลอดภัยของถั่วเหลืองเมล็ด และกากถั่วเหลือง เช่น มาตรฐานในประเทศ และระหว่างประเทศด้านการปนเปื้อน การปฏิบัติที่ดีในระดับฟาร์มของถั่วเมล็ด และการปฏิบัติทางการแปรรูปที่ดีของกากถั่วเหลือง รวมถึงข้อมูลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. สำรวจวิธีการปฏิบัติในระดับไร่นา ทั้งในฤดูฝน และฤดูแล้ง และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวการเก็บรักษาถั่วเหลืองเมล็ด วิธีปฏิบัติในการแปรรูปเพื่อให้ใด้กากถั่วเหลือง และเก็บรักษากากถั่วเหลือง
3. วิเคราะห์ข้อมูลใน ข้อ 2 เปรียบเทียบกับข้อมูลในข้อ 1 รวมถึงข้อมูลอื่น เช่น ข้อมูลปัญหาทางการค้าในปัจจุบัน เพื่อสรุปหาปัจจัยคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้าเกษตรทั้ง 2 ชนิด
4. ในกรณีจำเป็น ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อยืนยันความถูกต้อง/ความมั่นใจ/ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่เป็นปัจจัยคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรทั้ง 2 ชนิด
5. สรุปข้อเสนอแนะด้านคุณภาพและความปลอดภัย และการปฏิบัติที่ดีในการผลิตถั่วเหลืองเมล็ดในระดับฟาร์ม การปฏิบัติที่ดีในการแปรรูปเป็นกากถั่วเหลือง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ร่างเกณฑ์ด้านคุณภาพ และความปลอดภัยของถั่วเหลืองเมล็ดและกากถั่วเหลือง
2. ร่างเกณฑ์และคำแนะนำการปฏิบัติที่ดีทางเกษตร การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองเมล็ด      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th