หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเพิ่มประสิทธิภาพความงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยใช้ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์และพอลิเอธิลีนไกลคอล
Increasing efficiency of maize seeds germination by Using Urea Formaldehyde and Polyethyleneglycol

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย Eiselen-Foundation Ulm.
วันที่ดำเนินการ 1 กรกฏาคม 2554 - 30 เมษายน 2555กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวสิริมล ขันแก้ว (นักวิจัยร่วม) , จาก นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มช.
  3. รศ.ดร.สุชาดา เวียรศิลป์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อหาปริมาณยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์และพอลิเอธิลีนไกลคอลที่เหมาะสม ที่ทำให้เป็นสารออกฤทธิ์ปลดปล่อยไนโตรเจนละลายช้า ซึ่งสามารถให้ไนโตรเจนแก่เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดได้อย่งเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบปริมาณของสารปลดปล่อยไนโตรเจนละลายช้าในรูปสารผสมยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์และพอลิเอธิลีน ไกลคอลที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้เคลือบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ทราบลักษณะการตอบสนองของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปริมาณไนโตรเจนละลายช้าในรูปสารผสมยูเีรียฟอร์มัลดีไฮด์และพอลิเอธิลีนไกลคอล      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th