หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผักของโครงการหลวง
Research and Development on Increasing Efficiency of Vegetables Postharvest Management in the Royal Project

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
บริหารจัดการที่ พืชสวน
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 17 พฤศจิกายน 2553 - 12 กันยายน 2554กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายชัยพิชิต เชื้อเมืองพาน (นักวิจัยร่วม) , จาก งานคัดบรรจุเชียงใหม่ มูลนิธิโครงการหลวง
  3. นางชุติมณฑน์ พลสงคราม (นักวิจัยร่วม) , จาก งาคัดบรรจุกรุงเทพฯ มูลนิธิโครงการหลวง
  4. นายนพพล จันทร์หอม (นักวิจัยร่วม) , จาก งานคัดบรรจุเชียงใหม่ มูลนิธิโครงการหลวง
  5. อ.ดร.พิชญา บุญประสม (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะิอุตสาหกรรมเกษตร มช.
  6. นายมนตรี จันทา (นักวิจัยร่วม) , จาก งานคัดบรรจุเชียงใหม่ มูลนิธิโครงการหลวง
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผักของโครงการหลวงที่มีมูลค่าหรือมีศักยภาพในการส่งออก ตั้งแต่แปลงปลูกจนถึงจนถึงร้านค้า หรือลูกค้าส่งออกภายในประเทศ เพื่อลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวของพืชผัก ให้สามารถรักษาคุณภาพของผลผลิตและวางจำหน่ายในตลาดได้นาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้ต้นแบบที่ดีในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผักของโครงการหลวงที่มีมูลค่าหรือมีศักยภาพการส่งออกทั้งระบบ โดยลดการสูญเสียของผลผลิตพืชผักโครงการหลวงการเก็บเกี่ยว ให้สามารถรักษาคุณภาพยืดอายุของผลผลิตและสามารถวางจำหน่ายในตลาดได้นานขึ้น      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th