หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผลของระยะเวลาเก็บเกี่ยวและอุณหภูมิในการลดความชื้นที่มีผลต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสด
Effect of Harvesting Period and Drying Temperature on Seed Germination and Vigor of Vegetable Soybean

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานโครงการ IRPUS
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2551 - 30 เมษายน 2552กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อหาระยะเวลาการเก็บเกี่ยว และอุณหภูมิที่ใช้ในการอบลดความชื้นที่เหมาะสมของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสด ที่มีความงอกและความแข็งแรงสูงสุด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทำวิจัย เพื่อนำไปใช้ในการทำงานในอนาคต
2. ทราบระยะเก็บเกี่ยว และอุณภูมิในการอบเพื่อลดความชื้นที่เหมาะสมในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสด
3. สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการผลิตพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดในประเทศไทยได้ต่อไปในอนาคต      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th