หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาเปรียบเทียบมาตรการและผลการดาเนินงานในการควบคุมการดื่มสุราของมหาวิทยาลัยชั้นนาในประเทศไทยเพื่อหาแนวทางที่เป็นเลิศในการจัดการปัญหาการดื่มสุรา
A Comparison Study of Measurements and Results in Alcohol Consumption of Thailand Leading Universities to Find the Best Practice to Solve Alcohol Consumption Problem

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล (คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
วันที่ดำเนินการ 1 พฤศจิกายน 2562 - 31 ตุลาคม 2563รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นายสุเมธ สารศรี (นักวิจัยร่วม) , จาก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th