หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

-
Nutrient management, next generation sequencing technology and breeding for improving grain yield and nutritional quality in Thai local fragrant rice

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย The Royal Society, United Kingdom
วันที่ดำเนินการ 1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฏาคม 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม (นักวิจัยร่วม)
  4. รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. To develop a long-term research collaboration between the UK institute (James Hutton Institute- JHI) and the Thailand institute (Chiang Mai University- CMU
2. To develop and identify single nucleotide polymorphisms (SNPs) and EST-SSRs (expressed sequence tag-derived simple sequence repeat) markers for special quality rice
3. To determine the patterns of genetic diversity and gene association to fragrance in landrace rice
4. To develop nutritional managements enhancing yield and nutritional value in Thai rice landraces

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- About 10 million short sequence reads from each accessions will be added to rice genomic resources which are the valuable resources to mine for SNPs for a wide range of purposes and other researchers working on rice.
- The potential to identify SNPs in genes responsible for fragrance and tailor future SNP assays specifically to identify novel variation which can be used in breeding programmes to monitor inheritance of specific gene combinations.
- Improved capacity for in-depth molecular for more than 5k SNPs and EST-SSRs and genomic studies for more than 20 fragrance rice accessions in Thailand maintained at CMU
- Improved state of the art research and graduate teaching
- More high quality research that raise CMU’s international standing in the area of molecular genetics and genomics of rice
- Collaboration established with advanced lab
- Joint proposals, e.g. including PhD and postdoctoral research      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th