หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการโรงงานต้นแบบการลดความชื้นและกำจัดแมลงในข้าวด้วยเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นวิทยุ
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.สุชาดา เวียรศิลป์
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ดำเนินการ 1 ธันวาคม 2556 - 30 พฤศจิกายน 2557กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.สุชาดา เวียรศิลป์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. Dr. Dieter Von Horsten (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ (นักวิจัยร่วม)
  4. ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ (นักวิจัยร่วม)
  5. ดร.สัมภาษณ์ ฉีดเกตุ (นักวิจัยร่วม) , จาก สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
  6. อ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

สร้างเครื่องคลื่นความถี่วิทยุ เพื่อใช้ลดความชื้น และกำจัดแมลงในข้าว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้เครื่องคลื่นความถี่วิทยุที่สมบูรณ์ใช้งานในการอบลดความชื้นและกำจัดแมลงในข้าวเปลือก      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th