หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การยกระดับคุณภาพเมล็ดพอกของข้าวโพดหวานด้วยการใช้ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์
Quality Enhancement of Sweet Corn Pelleted Seed by Using Urea Formaldehyde

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย Eiselen-Foundation Ulm.
วันที่ดำเนินการ 1 กรกฏาคม 2554 - 30 เมษายน 2555กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.สุชาดา เวียรศิลป์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมาลา (นักวิจัยร่วม) , จาก นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

หาระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมของปุ๋ย Urea formaldehyde ในวัสดุพอกที่สามารถให้ไนโตรเจนแก่เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน ได้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ทราบระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมของปุ๋ยละลายช้า Urea formaldenyde ในวัสดุพอกที่สามารถปลดปล่อยไนโตรเจนแก่เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th