หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาส่วนผสมของสารสกัดจากพืชเพื่อการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
Development of Mixed Ratio of Plant Extracts for Controlling Maize Seed Borne Fungi

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานโครงการ IRPUS
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2552 - 30 เมษายน 2553กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายระพีพงษ์ ยาวิลาศ (นักวิจัยร่วม) , จาก บริษัทพืชพันธุ์ตะวันเหนือ จำกัด
  3. นางสาววรากร ราชคม (นักวิจัยร่วม) , จาก นักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th