หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมด้วยการสร้างความเข้าใจในความหลากหลายของกระบวนการสืบพันธุ์ด้วยเมล็ดและการใช้ธาตุอาหารโบรอน
Improving hybrid rice seed production by better understanding of diversity in the breeding system and boron nutrition

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2552กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. กลุ่มวิจัยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
  3. กลุ่มวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร สาวิกา กอนแสง (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาพืชไร่
  3. นายสิทธิชัย ลอดแก้ว (นักวิจัยร่วม)
  4. นางสาวอมีนา พรหมมินทร์ (ผู้ช่วยวิจัย) , จาก ภาควิชาพืชไร่
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมข้าว
2. วัตถุประสงค์จำเพาะโครงการวิจัีย
- บ่งชี้ลักษณะที่เอื้อต่อการผสมข้ามในข้าวพันธุ์พื้นเมืองและลูกผสมข้าวปลูกกับข้าวป่า
- บ่งชี้ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณโบรอนในเนื้อเยื่อ กับประสิทธิภาพการผสมเกสรในข้าว
- วัดความแตกต่างระหว่าง ในข้าว ในความต้องการธาตุอาหารโบรอนเพื่อการผสมเกสร
- บ่งชี้อิทธิพลของอุณภูมิ ช่วงแสง และพันธุ์ข้าวต่อการใช้โบรอน ในพัฒนาการของระบบสืบพันธ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th