หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การแยกเชื้อ endophytic actinomycetes จากส้มและศักยภาพของเชื้อนี้ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของส้ม
Isolation of Endophytic Actinomycetes from Tangerine Plant and their Potential for Tangerine growth Enhancement

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 กรกฏาคม 2549 - 30 ธันวาคม 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (หัวหน้าโครงการ)
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (193 KB)
ดาวน์โหลด : 394 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อแยกเชื้อ endophytic actinomycetes จากราก ใบ และกิ่ง ของต้นสัมพันธุ์สายน้ำผึ้ง และทำการแบ่งกลุ่มเชื้อที่แยกได้โดยอาศัยลักษณะทาง phenotype
2. เพื่อประเมินศักยภาพในการตรึงไนโตรเจนและการผลิตฮอร์โมนพืชของเชื้อที่แยกได้จากข้อ 1.
3. เพื่อคัดกรองเชื้อที่มีศักยภาพสูงในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นส้ม      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th