หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

-
Survey of Safrole-rich Essential Oils (Family Lauraceae) in Thailand: Production and Trade (Part 2)

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย United Nations office of Drugs and Crime (UNODC)
วันที่ดำเนินการ 1 กันยายน 2549 - 26 ธันวาคม 2550กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

The reason why this survey has been carried out (this is Part II, which was designed specifically), safrole-rich essential oils have been beneficially used as medicine, fragrance and flavoring ingredient of food in East and Southeast Asia. In recent years, the essential oils have been used extensively by drug traffickers as the main precursors (ingredients/chemicals) for the illicit manufacture of MDMA or “ecstasy” group of illicit drugs. Safrole is a constituent of the essential oil of various plants, mostly in the family Lauraceae, and some in families: Piperaceae, Illiciaceae and Myristicaceae. In this study, only the species from family Lauraceae were investigated owing to the fact that those species have been produced essential oils, particularly Safrole-rich oil, for domestic consumption and trade. This study in Thailand is part of the Southeast Asian research.

ลักษณะโครงการ

The methodology employed in this study include sample survey (with specific target groups and areas) using the list of questions suggested by the Project, in-depth interview with some key informants, forest inventory using PEIM (Participatory Ecological Investigation Methodology developed by Lakanavichian and Pintana (2002), integrating the forest inventory technique for ecological study and forest management with participatory method using local villagers as key informants-cum- research assistants). and secondary data analysis.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

Since there were some evidences showing that Theptaro, C. porrectum (Roxb.) Kosterman, in particular, has been utilized in Thailand for almost 350 years ago and continued furthermore. Inevitably, production, use and trade will be carried out in various Thai communities. It seems be the right time for studying and investigating about the Safrole-rich essential oils of some specific species in family Lauraceae in Thailand, whether or not they have been utilized as the main precursors for MDMA. However, one should be aware of the fact that communication and transportation have been diversified and effective in Thailand, implying that the dark side of safrole-rich essential oils may be captured and explored in such a negative means if this particular information is spread out. The future research is only related to the mentioned fact that two liters of Theptaro essential oils were sold to a merchant and that he transported the oils abroad. The results at that end must be reported so as to ease out our concerns regarding the use of that particular Safrole-rich essential oils, Theptaro. If the uses were positive, such as, for medical or fragrance purposes, the extraction should be further promoted. Thus the law on controlling the transportation of this essential oil should be in place in order to avoid any negative impacts.      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th