หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

-
Appraisal of Sassafras Oils (Essential Oils of Family Lauraceae) in Thailand: Part 1

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย United Nations office of Drugs and Crime (UNODC)
วันที่ดำเนินการ 26 มกราคม - 26 กรกฏาคม 2549กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

The reason why this survey has been carried out, safrole-rich essential oils have been beneficially used as medicine, fragrance and flavoring ingredient of food in East and Southeast Asia. In recent years, the essential oils have been used extensively by drug traffickers as the main precursors (ingredients/chemicals) for the illicit manufacture of MDMA or “ecstasy” group of illicit drugs. Safrole is a constituent of the essential oil of various plants, mostly in the family Lauraceae, and some in families: Piperaceae, Illiciaceae and Myristicaceae. In this study, only the species from family Lauraceae were investigated owing to the fact that those species have been produced essential oils, particularly Safrole-rich oil, for domestic consumption and trade.

ลักษณะโครงการ

The methodology employed in this study include sample survey (with specific target groups and areas) using the list of questions suggested by the Project, in-depth interview with some key informants, forest inventory and secondary data analysis. Forest inventory has been modified and adjusted for this Project by being informal and participatory while sampling plots were skipped. The method is based on the Participatory Ecological Investigation Methodology (PEIM) developed by Lakanavichian and Pintana (2002), integrating the forest inventory technique for ecological study and forest management with participatory method using local villagers as key informants-cum- research assistants. For the study, the research team only walked through the forests or plantations for ecological inventory and species identification, while conducting key informant interview and observing the details directly.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

In general, plants in family Lauraceae accumulate Safrole between 85-90 percent from the essential oils extracted by the hexane and chloroform method (Kadeem and Gage 1995). The literature review and ecological appraisal showed that essential oils of the Theptaro and other species of the family Lauraceae have been in use as traditional medicine for a long time. It has been strengthened among a group of Buddhist monks whom have applied the essential oils to various people with some health problems. The evidence also showed that there have been various uses of Theptaro oil in several provinces in the South as it seemed that Theptaro (C. porrectum (Roxb.) Kosterman) are abundant in the South. According to a few documents, in addition to our assessments, Theptaro is becoming “rare”, and soon it may become an endangered species if the harvesting continues to be destructive in some areas. However, the distillation of Theptaro leaf resulting in the highest percentage of Safrole (99.8 percent), as well as its fruits/seeds can be the potential method of extraction in the positive direction. Since there were some evidences showing that Theptaro, C. porrectum (Roxb.) Kosterman, in particular, has been utilized in Thailand for almost 350 years ago and continued furthermore. Inevitably, production, use and trade will be carried out in various Thai communities.      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th