หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การตัดการที่ดินอย่างยั่งยืนเพื่อการเกษตรและป่าไม้ในสภาพแวดล้อมลุ่มน้ำขนาดเล็กในเขตร้อน
Sustaining Land Resource Management for Agriculture and Forestry in the Tropical Small Watershed Environments

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.เมธี เอกะสิงห์
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย -
วันที่ดำเนินการ 1 กรกฏาคม 2535 - 30 มิถุนายน 2538กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.เมธี เอกะสิงห์ (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. Characterize and understand the biophysical and socio-economic conditions of two watersheds with different degree of disturbance in order to assess their resource availability and utilization
2. Predict long-term impact of land uses and management on watershed productivity and environment,
3. Develop a curriculum in Natural Resource Management at the M.S. level.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสภาพชีวกายภาพและสังคมเศรษฐกิจของลุ่มน้ำขนาดเล็ก
2. คาดการณ์ผลกระทบระยะยาวของการใช้ที่ดิน
3. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th