หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การใช้แบคทีเรียที่ย่อยเซลลูโลสจากกระเพาะรูเมนของโคดอยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยได้ของเปลือกและซังข้าวโพด
๊ีUse of Ruminal Celluloytic Bacteria from Mountainous Cattle to Enhance Digestibility of Maize Cob and Husk

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
บริหารจัดการที่ สัตวศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 2 กันยายน 2556 - 2 มิถุนายน 2557กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตสัตว์

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายนพพล ชุบทอง (นักวิจัยร่วม) , จาก ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มช.
  3. นายอภิชาติ ศรีภัย (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยเยื่อใยจากกระเพาะรูเมนของโคดอย
2. เพื่อปรับปรุงคุณภาพของเปลือกซังข้าวโพดใช้จุนลินทรีย์ที่สามารถย่อยเยื่อใยจากกระเพาะรูเมนของโคดอย
3. เพื่อผลิตอาหารปสมครบส่วนที่มีเปลือกซังข้าวโพดที่ได้รับการย่อยสลายเยื่อใยโดยใช้จุลินทรีย์ที่สามารถย่อยเยื่อใยจากกระเพาะรูเมนของโคดอย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ที่ย่อยเยื่อใยจากกระเพาะรูเมนของโคดอย
2. ได้เปลือกซังข้าวโพดที่มีการย่อยสลายของเยื่อใยเพิ่มขึ้น
3. ได้อาหารผสมครบส่วนที่มีราคาถูกลง
4. ลดปัญหาการขาดแคลนอาหารสัตว์ของเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง
5. ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องจากการเผาทำลายเศษวัสดุเหลือทางการเกษตร
. ตีพิมพ์ในวารสารทั้งในระดับชาติ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th