หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การคัดกรองปัจจัยการผลิตอินทรีย์-ชีวภาพเพื่อผลิตชาคุณภาพสูง
-

หัวหน้าโครงการ ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 มิถุนายน 2551 - 30 พฤศจิกายน 2552กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (นักวิจัยร่วม)
  3. ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อคัดเลือกและทดลองใช้จุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการช่วยย่อยสลายใบชา เชื้อจุลินทรีย์ที่ช่วยขยายระบบรากและเพิ่มประโยชน์ของธาตุอาหารให้แก่ชา และเชื้อจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการเป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อราเห็ดสาเหตุของโรคโคนเน่าของชา
2. เพื่อศึกษาปัจจัยการผลิตและรูปแบบการจัดการผลิตชาภายใต้ระบบการผลิตแบบอินทรีย์ที่มีผลต่อผลผลิตและคุณภาพของชาในภาคเหนือ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้เชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการผลิตชา เช่น เชื้อแอคติโนมัยซีส ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายใบชาทำให้เกิดการย่อยสลายใบชาเพื่อเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้เร็วขึ้น และเชื้อแอคติโนมัยซีสที่มีคุณสมบัติในการเป็นปฏิบักษ์ต่อเชื้อสาเหตุของโรคที่สำคัญในชา เชื้อไมคอร์ไรซาที่มีประสิทธิภาพในการเข้ารากต้นชา ทำให้ช่วยขยายระบบรากของชาให้มากขึ้น เชื้ออะโซสไปริลลัมที่มีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจน และสร้างฮอร์โมนพืช IAA และนอกจากนี้ยังสามารถผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดเืพื่อนำไปขยายผลในฟื้นที่อื่น ๆ ได้
2. ได้ข้อมูลพื้นฐาน สภาพผลิต ปัญหาและอุปสรรคการผลิตชาในระบบอินทรีย์พื้นที่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทและความสัมพันธ์ของการใช้ปัจจัยการผลิตอินทรีย์-ชีัวภาพ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การดูดใช้ธาตุอาหารพืช ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพชา
3. ได้ตัวอย่างแปลง แปลงสาธิต เพื่อเป็นต้นแบบและเป็นแหล่งความรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วไปในการผลิตชาอินทรีย์      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th