หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพข้าวก่ำเพื่อสร้างนวัตกรรมเอกลักษณ์ข้าวก่ำไทย
-

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.ดำเนิน กาละดี
บริหารจัดการที่ พืชไร่
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน( สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ)
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านธัญพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.ดำเนิน กาละดี (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ประเทือง โชคประเสริฐ (นักวิจัยร่วม) , จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  3. รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด (นักวิจัยร่วม)
  4. นางสาวแสงทิวา สุริยงค์ (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th