หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
-

หัวหน้าโครงการ ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ดำเนินการ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม
  2. กลุ่มวิจัยเศรษฐศาสตร์/สังคม/ธุรกิจเกษตร
  3. กลุ่มงานบริการวิชาการ

รายชื่อนักวิจัย

  1. ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์ (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีต่อลุ่มน้ำแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะโครงการ

ศึกษาความเหมาะสม การใช้ประโยชน์ที่ดิน ศักยภาพแหล่งน้ำและระบบชลประทาน ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ที่มีต่อลุ่มน้ำแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ข้อมูลความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีต่อลุ่มน้ำแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ การใช้ประโยชน์ที่ดิน การวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงาน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th