หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการบริหารจัดการนิเวศลุ่มน้ำปิง
Ping Watershed Ecosystem Management Project

หัวหน้าโครงการ ศ.ดร.มนัส สุวรรณ (ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มงานบริการวิชาการ

รายชื่อนักวิจัย

  1. ศ.ดร.มนัส สุวรรณ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. รศ.ดร.สุนทร คำยอง (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1.ประเมินผลสัมฤทธ์ของการดำเนินงานฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ลุ่มนำปิง 2.สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการแปลงแผนการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับลุ่มนำสาขาไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 3.จัดทำฐานข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมและดัชนีชี้วัดสำหรับเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลสัมฤธ์ของมาตรการแผนงานและโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการบริหารจัดการนิเวศลุ่มนำปิง

ลักษณะโครงการ

1.ประเมินการบริหารจัดการที่ดำเนินการอยู่ตามกรอบแนวทางฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มนำปิงของกระทรวงทรัพยากรฯ 2.ประเมินผลสัมฤธ์ของการดำเนินการในการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มนำปิงตามแนวทางฟื้นฟูดังกล่าว 3.นำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาใช้ในการทำแผนที่ฐานข้อมูลการบริหารจัดการพื้ที่ลุมนำปิงทั้ง 20 สาขา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมู,ที่จำเป็นเรียนร้อยแล้วคณะผู้ศึกษาจะทำรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์เพื่อรายงานผลการศึกษาตามขอบเขตการศึกษาทั้งหมดที่ปรากฏใน TOR ของกระทรวงทร้พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรายงานดังกล่าวจะมีข้อเสนอแนะจากการศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการลุ่มนำปิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงหรือเพิ่มดัชนีชี้วัดให้มีความเหมาะสมและสมบูรณ์มากขึ้น      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th