หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การเปลี่ยนแปลงสมบัติของดิน ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมก่อนและหลังมีระบบการอนุรักษ์ดิน ในพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็กของ จังหวัดเชียงใหม่และสุโขทัย
Soil Properties Change in Degraded Forest Area Before and After Used Soil Conservation Practices in Sub Watershed of Chiang Mai and Sukhothai Provinces

หัวหน้าโครงการ ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายชัยวุฒิ นิมมลังกูล (นักวิจัยร่วม)
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (1447 KB)
ดาวน์โหลด : 238 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพ เคมี สัณฐานวิทยาและแร่วิทยาของดิน ในพื้นที่ป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณที่เสื่อมโทรม
2. เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพ เคมี ในพื้นที่ป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณที่เสื่อมโทรม ก่อนและหลังมีระบบอนุรักษ์ดิน

ลักษณะโครงการ

เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพ เคมี สัณฐานวิทยาและแร่วิทยาของดิน ในพื้นที่ป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณที่เสื่อมโทรม ก่อนและหลังมีระบบอนุรักษ์ดิน ในพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็ก 8 ลุ่มน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดสุโขทัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพ เคมี สัณฐานวิทยาและแร่วิทยาของดินที่เกิดจากป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม และสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนการอนุรักษ์ดินและน้ำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th