หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การใช้สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้และปริมาณมวลชีวภาพของป่าไม้เพื่อการประเมินสภานภาพลุ่มน้ำกรณีศึกษา: ลุ่มน้ำแม่ทา อ. แม่ทา จ.ลำพูน (โครงงานอุตสาหกรรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี (IRPUS))
Use of Forest Area Ratio and Quantitative Forest Biomass for Assessing Watershed

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานโครงการ IRPUS
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2550 - 30 เมษายน 2551รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวเจียมจิรัตน์ ทรัพย์หนุน (นักวิจัยร่วม) , จาก นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (894 KB)
ดาวน์โหลด : 467 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อประเมินสถานภาพลุ่มน้ำแม่ทาโดยวิธีจัดลำดับความสำคัญของสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เปรียบเทียบกับพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยและปริมาณมวลชีวภาพของป่าไม้ที่จะมีผลต่อทรัพยากรในระดับลุ่มน้ำย่อยของลุ่มน้ำแม่ทา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่แสดงพื้นที่ทรัพยากรของลุ่มแม่น้ำทา
2. ดัชนีชี้วัดสถานภาพลุ่มน้ำด้านสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้และปริมาณมวลชีวภาพของป่าไม้
3. แผนที่แสดงสถานภาพทรัพยากรของลุ่มน้ำย่อยภายในลุ่มน้ำแม่ทา ที่ใช้ตัวชี้วัดด้านสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้และปริมาณมวลชีวภาพของป่าไม้      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th