หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยบ้านป่าข่อยใต้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน
-

หัวหน้าโครงการ นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2550กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม

รายชื่อนักวิจัย

  1. นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการ)
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (897 KB)
ดาวน์โหลด : 1145 ครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

3.1 เพื่อพัฒนาแปลงเกษตรกรในกลุ่มปลูกผักแบบปลอดภัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
3.2 เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เกษตรกรนำไปใช้ในการผลิตผักปลอดภัย และสร้างเป็นคู่มือการปฏิบัติของกลุ่มเกษตรกรป่าข่อยใต้
3.3 เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้แก่ชุมชน

ลักษณะโครงการ

ครงการการพัฒนากระบวนการผลิตผักปลอดภัยป่าข่อยใต้อย่างมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้แผนงานอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย โดยการสนับสนุนของ สสส. ได้เริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2549 เป็นต้นมา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรบ้านป่าข่อยใต้ลดการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารป้องกันและกำจัดโรคและแมลง ซึ่งก่อนหน้านี้เกษตรกรมีการใช้สารกำจัดโรคและแมลงกันมากและเลือกชนิดของสารที่ใช้ไม่ถูกต้องตามโรคหรือแมลงระบาดอยู่ ด้วยการให้ความรู้ในด้านโรค แมลงศัตรูพืชที่พบในท้องถิ่น และ การเลือกใช้สารเคมีในการกำจัดได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการพัฒนากระบวนการผลิตอื่น ๆ เพื่อเสริมและสนับสนุนให้พืชแข็งแรงต้านทานโรคและแมลงได้ เช่น ด้านการจัดการดิน และปุ๋ย การเลือกใช้พันธุ์และการเตรียมกล้าที่แข็งแรงปราศจากโรค เป็นต้น การดำเนินโครงฯ ได้ดำเนินการมาได้ 6 เดือน พบว่าเกษตรกรมีความพอใจและสามารถลดการใช้สารเคมีลงได้ จนบางรายแทบไม่ได้ใช้สารกำจัดโรคและแมลงเลยในปีที่ผ่านมา และพืชผักก็ยังได้ผลผลิตอย่างเต็มที่ ด้วยการทดลองใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น การใช้กาวกับดักแมลง การใช้สมุนไพรสกัด และการใช้เชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ เช่น BT ร่วมกับการใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์ตกค้างต่ำ และจะใช้เมื่อมีความจำเป็นเท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของเทคโนโลยีการลดการใช้สารเคมีที่เกษตรกรได้ทดลองใช้มาแล้วและได้ผลเป็นที่พึงพอใจ จึงควรที่จะให้มีการพัฒนาแปลงเกษตรกรที่มีความตระหนักและมีศักยภาพในการผลิตผักแบบปลอดภัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีและวิธีการปฏิบัติแก่เกษตรกรด้วยกันเอง กลุ่มเครือข่าย ผู้บริโภค ผู้สนใจและ นักเรียนในชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ในชุมชนสันผีเสื้อมีแปลงเรียนรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้สนใจปลูกผักให้ปลอดภัยได้อย่างน้อย 3 แปลง และ จะทำให้มีเครือข่ายผลิตผักปลอดภัยมากขึ้นได้โดยมีทางหน่วยงานในทอ้งถิ่นดูแลสนับสนุนต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th