หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การปรับปรุงคุณภาพดินและการพัฒนาการผลิตต้นกล้าของส้มเกลี้ยงในระบบเกษตรอย่างยั่งยืน เทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
Soil quality improvement and development of seedlings of Sweet Orange (Citrus senesis L. Osbeck) for sustainable agricultural production in Lomrad Town Municipality Area, Thoen District, Lampang Province

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ยุพา จอมแก้ว
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เทศบาลเมืองล้อมแรด
วันที่ดำเนินการ 24 กันยายน 2562 - 22 กันยายน 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ยุพา จอมแก้ว (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวกวิพร จินะจันตา (นักวิจัยร่วม)
  3. นายสมศักดิ์ จีรัตน์ (นักวิจัยร่วม)
  4. ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อเป็นโครงการวิจัยนาร่องในการปรับปรุงคุณภาพดินให้เหมาะสมกับการผลิตส้มเกลี้ยงคุณภาพ
2. เพื่อคิดค้นพัฒนาสูตรวัสดุสาหรับกิ่งตอนและวัสดุปลูกกิ่งตอนที่เหมาะสมสาหรับการปลูกส้มเกลี้ยง
3. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุสาหรับกิ่งตอนและวัสดุปลูกกิ่งตอนที่เหมาะสมสาหรับการปลูกส้มเกลี้ยง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th