หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การขยายผลวิธีปลูกพืชเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการและการให้น้ำำไม้ผลแบบหยดเพื่อเกษตรน้ำฝนที่ยั่งยืนบนพื้นที่สูง (ปีที่ 2 : ขยายพื้นที่แลเพิ่มแนวทางสู่การปฏิบัติการอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่าไม้ที่ยั่งยืนในระดับลุ่มน้ำ)
Extension of integrated conservation cropping and fruit tree drip irrigation for sustainable highland rainfed agriculture (2nd year: Extension of area and adding of methods to the sustainable conservation practices of soil, water and forest.. )

หัวหน้าโครงการ นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2556กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายนเรศ ปินตาเลิศ (นักวิจัยร่วม)
  3. นางสุวิมล พุทธจรรยาวงศ์ (นักวิจัยร่วม) , จาก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อส่งเสริมขยายผลการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการ (IWAM) และสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงกลุ่มครูและเยาวชนในการสร้างระบบเกษตรยั่งยืนบนพื้นที่ลาดชันในที่สูงให้แพร่หลาย
2. สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยการทดสอบระบบพืชที่มีมูลค่าสูงและมีศักยภาพทางการตลาด เช่น กาแฟ ผักหวานป่า ในระบบการปลูกพืชแบบอนุรักษ์เชิงบูรณาการ (IWAM)โดยการขยายแถบอนุรักษ์ไม้ผลผสมเพิ่มเติมให้กว้างขึ้น
3. เพื่อทดลองหาวิธีในการแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรมที่ส่งผลให้ผลผลิตต่ำและำไม่มีคุณภาพ เช่น ดินมีสภาพความเป็นกรดสูง (pH ต่ำมาก) มีการสะสมธาตุฟอสฟอรัสด้วยการถูกตรึงให้อยู่ในรูปที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพืชและมีสังกะสีต่ำ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ใช้เพื่อการเกษตรต่อเนื่องหลายปี
4. เพื่อประยุกต์ใช้แบบจำลอง SWAT ในการติดตามสถานการณ์และงบดุลของน้ำทั้งระบบลุ่มน้ำ เปรียบเทียบกับสภาพความเป็นจริงและสภาพในแปลงทดลอง และใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินศักยภาพและผลกระทบของการใช้ที่ดินในลุ่มน้ำ
5. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใช้น้ำของไม้ผลชนิดต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องกันมาจากการทดลองวิจัยในปี 2554-2555
6. เพื่อประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์จากรายได้ของผลผลิตที่ได้รับจากแปลงทดลองและแปลงขยายผลต่อเนื่อง รวมถึงประเมินจากความคุ้มค่าเชิงปริมาณและคุณภาพของการใช้ทรัพยากรดิน น้ำ และป่าไม้หากมีการใช้ระบบการปลูกพืชแบบอนุรักษ์เชิงบูรณาการในท้องที่
7. เพื่อรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยทั้งหมดไปสู่ชุมชนในรูปของชุดองค์ความรู้ทั้งรูปแบบเอกสารและวีดีทัศน์ พร้อมทั้งเสนอแก่ผู้นำชุมชนเพื่อเสนอให้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ด้านสภาพแวดล้อม ความยั่งยืนของการใช้ที่ดินในท้องถิ่นและความยั่งยืนของการผลิตอาหารที่หลากหลายและปลอดภัยแก่ท้องถิ่น      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th