หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนบนที่สูงอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ
The integrated sustainable development of highland rainfed agriculture

หัวหน้าโครงการ ดร.สุวิมล วิชารักษ์ (ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ดำเนินการ 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 31 มกราคม 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการเรียนรู้ร่วมพัฒนาชุมชนและนวัตกรรม

รายชื่อนักวิจัย

  1. ดร.สุวิมล วิชารักษ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. ผศ.ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  4. ว่าที่ร้อยตรีธเนศ แซวหลี (นักวิจัยร่วม) , จาก กรมพัฒนาที่ดิน จ.พิษณุโลก
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อนำองค์ความรู้การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์แบบบูรณาการบนพื้นที่ลาดชันภายใต้เกษตรน้ำฝนไปพัฒนาพื้นที่เกษตรบนที่สูงอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน
2. เพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบของการปลูกพืชแบบบูรณาการในชุมชนบนที่สูง
3. เพื่อส่งเสริมให้มีเกษตรกรบนที่สูงมีความตระหนักถึงผลกระทบปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรบนที่สูงภายใต้การเปลี่ยนแปลงอากาศในปัจจุบันและอนาคต

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกษตรกรในพื้นที่ดำเนินการสามารถนำแนวทางการปฏิบัติการปลูกพืชแบบอนุรักษ์เชิงบูรณาการไป ประยุกต์ใช้ในพื้นที่เกษตรของตนเองได้
2. พื้นที่เกษตรในตำบลท่าผาลดการพังทลายของหน้าดิน มีการฟื้นฟูคุณภาพของดิน ลดการไหลบ่าหน้าดิน ลดการเผาเศษพืช
3. ทำให้เพิ่มความหลากหลายของพืชเกษตรและอาหาร และเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรในพื้นที่
4. เกิดแนวทางกำหนดนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างเหมาะสมและยั่งยืนในพื้นที่ศึกษา
5. ทำให้ลดการบุกรุกทำลายป่าเพื่อขยายพื้นที่การเกษตร
6. พื้นที่เกษตรในพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์และสามารถใช้ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th