หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับถั่วเหลืองฝักสดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
-

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย บริษัท ลานนาเกษตรกรรม จำกัด
วันที่ดำเนินการ 10 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2560กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อให้ได้อัตราการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับการผลิตถั่วเหลือฝักสด
2. ศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยในการผลิตถั่วเหลืองฝักสด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบอัตราการใส่ปุ๋ยที่เหมาะสม สำหรับการปลูกถั่วเหลืองฝักสด ที่ปลูกในพื้นที่ ๆ มีความอุดมสมบูรณ์ดินที่แตกต่างกัน
2. ทราบประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงวิธีการใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับถั่วเหลืองฝักสด      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th