หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

-
International Joint Laboratory LUSES2 (impact of Land Use change on Soil Ecosystem Service)

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย Institut de recherche pour le developpement
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2561รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. นางสาวกวิพร จินะจันตา (นักวิจัยร่วม)
  4. อ.ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์ (นักวิจัยร่วม)
  5. อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ (นักวิจัยร่วม)
  6. รศ.ดร.สุนทร คำยอง (นักวิจัยร่วม)
  7. ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th