หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจ้างนำเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพื้นที่รายแปลง มาตราส่วน 1: 4,000
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ดำเนินการ 1 กรกฏาคม 2552 - 31 มีนาคม 2553กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินการเกษตรของประเทศปี 2545 ที่มีความถูกต้อง สามารถเรียกค้นและปรับแก้ไขข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อนำข้อมูลเชิงพื้นที่ที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรมาเป็นกรอบพื้นที่ตัวอย่างในการสำรวจข้อมูลการด้านเกษตร รวมทั้งเป็นข้อมูลสนับสนุนเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การผลิต การจัดทำเขตเกษตรเศรษฐกิจ และการประเมินความเสียหายด้านเศรษฐกิจจากภัยธรรมชาติ
3. เพื่อเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่สำหรับใช้ในการวางแผนและพัฒนาด้านการเกษตร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ทำให้ได้ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ในระดับมาตราส่วน 1:4,000 ครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน พะเยา น่าน แพร่ และอุตรดิตถ์ เพื่อใช้ในภารกิจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เช่น การจัดทำเป็นกรอบพื้นที่ตัวอย่างในการสำรวจข้อมูลการด้านเกษตร เป็นข้อมูลสนับสนุนเพื่อวิเคราะห์สถารณ์การผลิต การจัดทำเขตเกษตรเศรษฐกิจ และการประเมินความเสียหายด้านเศรษฐกิจจากภัยธรรมชาติ เป็นต้น      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th