หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ดิน และการกักเก็บน้ำในดินของพื้นที่สูงโดยการจัดการวัสดุในแปลงและถ่านชีวภาพ ในแปลงเกษตรบนพื้นที่สูง
Reduced CO2 Emissions, enhanced soil fertility and highwater holding capacity by improved fallow management based on biocharapplication in high land agriculture

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วันที่ดำเนินการ 24 ธันวาคม 2557 - 23 ธันวาคม 2558กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.กรวรรณ ศรีงาม (นักวิจัยร่วม)
  3. นายเกียรติกำจร อินตานิ (นักวิจัยร่วม) , จาก กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  4. รศ.ดร.ธนพร สุปริยศิลป์ (นักวิจัยร่วม) , จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. นายโวลฟรัม ฉแปร์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อสำรวจและศึกษาชนิดและปริมาณของชีวมวลในพื้นที่ว่างเว้นจากการเกษตรหรือหลังการเก็บเกี่ยวในเขตเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง ทั้งในแปลง พืชไร่ ไม้ผล และผัก
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระบบการจัดการพื้นที่ว่างเว้นจากการเกษตรแบบดั้งเดิมคือ ตัดแล้วเผา กับระบบการจัดการแบบ ตัดแล้วเผาให้ได้ถ่านชีวภาพ
3. เพื่อศึกษาและประเมินประสิทธิภาพในการเพิ่มความอุดมสมบรูณ์ของดินด้วยถ่านชีวภาพ
4. เพื่อศึกษาและพัฒนาเตาผลิตถ่านชีวภาพที่ลดการปลดปล่อยก็าซเรือนกระจก ซี่งมีขนาดและประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับพื้นที่สูง
5. เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและทางฟิสิกส์ของถ่านชีวภาพที่ผลิตจากวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรชนิดต่าง ๆ ที่ได้จากแปลงบนพื้นที่สูงในระดับห้องปฏิบัติการ
6. เพื่อศึกษาของถ่านชีวภาพที่มีผลต่อปริมาณอินทรีย์คาร์บอนและขบวนการมิเนอรอไลเซชันของไนโตรเจนในดิน ในระดับห้องปฏิบัติการ
7. เพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์ถ่านชีวภาพให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำในดินและจุลินทรีย์ในดิน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ข้อมูลระบบชีวมวลของพื้นที่การเกษตร พื้นที่ว่างเว้นจากการเกษตรหรือหลังการเก็บเกี่ยวบนพื้นที่สูง
2. ได้ข้อมูลของการจัดการของพื้นที่ว่างเว้นจากการเกษตรหรือหลังการเก็บเกี่ยวบนพื้นที่สูง ทั้งวิธีดั้งเดิมและการใช้เทคนิค Slash and char เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติแสดงการเปลี่ยนแปลงปริมาณคาร์บอนในดินและการเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติดินบางประการ ได้แก่ pH ดิน, อินทรียวัตถุ/อินทรีย์คาร์บอนในดิน, ความหนาแน่นรวมของดิน, ความชื้น, การนำไฟฟ้าของดิน (EC), ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P), และ โพแทสเซียม (K)อันเนื่องมาจากการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการเพิ่มประสิทธิภาพการกับเก็บคาร์บอนในดิน และใช้เป็นข้อมูลในการให้คำแนะนำและช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำอันเนื่องมาจากสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่
3. ได้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของอินทรีย์คาร์บอน และความเป็นประโยชน์ของไนโตรเจนในดิน ที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชื้น ภายใต้สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการเพิ่มประสิทธิภาพการกับเก็บคาร์บอนในดิน และการเพิ่มความเป็นประโยชน์ของไนโตรเจนในดิน
4. ได้เตาผลิตถ่านชีวภาพที่เหมาะสมที่ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสามารถให้งานได้บนพื้นที่สูง
5. คุณสมบัติทางเคมีและทางฟิสิกส์ของถ่านชีวภาพที่ผลิตจากวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรชนิดต่างๆ ที่ได้จากแปลงบนพื้นที่สูง ในระดับห้องปฏิบัติการ
6. ได้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของอินทรีย์คาร์บอน และความเป็นประโยชน์ของไนโตรเจนในดิน ที่มีถ่านชีวภาพ
7. ได้ข้อมูลศึกษาของถ่านชีวภาพที่มีผลต่อขบวนการสลายตัวของคาร์บอนและขบวนการมิเนอรอไลเซชั่นของไนโตรเจนในดิน ในในแปลงบนพื้นที่สูง
8. เป็นแนวทางเลือกให้กับเกษตรบนพื้นที่สูงในการลดต้นทุนการซื้ออินทรีย์คาร์บอน เพิ่มความอุดมสมบรูณ์และการกักเก็บน้ำในดิน ลดการเผาทำลายวัสดุเหลือใช้ในแปลง
9. ได้เทคนิคในลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากพื้นที่การเกษตรบนพื้นที่สูงสู่บรรยากาศ เพื่อลดสภาวะโลกร้อน และยังช่วยลดปัญหาหมอกควันในฤดูแล้งในเขตภาคเหนือของไทย
10. ตีพิมพ์วารสารต่างประเทศ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th