หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการวัสดุปลูกอินทรีย์คุณภาพสูง
-

หัวหน้าโครงการ นางสาวกวิพร จินะจันตา
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย บริษัทยู-เฮลธี จำกัด
วันที่ดำเนินการ 8 กรกฏาคม 2563 - 30 มกราคม 2564กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. นางสาวกวิพร จินะจันตา (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (ที่ปรึกษา) , จาก คณะเกษตรศาสตร์ มช.
  3. อ.ดร.ยุพา จอมแก้ว (นักวิจัยร่วม)
  4. นายสมศักดิ์ จีรัตน์ (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th