หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีการลดปริมาณโลหะหนักในดินบนพื้นที่สูง ปีที่ 2 (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดสารเคมีบนพื้นที่สูง)
-

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 12 มกราคม - 7 พฤศจิกายน 2560กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวกวิพร จินะจันตา (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ดร.ศิลา กิตติวัชนะ (นักวิจัยร่วม) , จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  4. ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อวิจัยและพัฒนาต้นแบบชีวภัณฑ์ลดความเป็นกรดและความเป็นพิษโลหะหนักอาซีนิคในดิน
2. เพื่อทดสอบเทคโนโลยีการลดปริมาณโลหะหนักในดินบนพื้นที่สูงในระดับแปลงปลูก
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาการปนเปื้อนโลหะหนักในดินบนพื้นที่สูง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ต้นแบบชีวภัณฑ์ลดความเป็นกรดและความเป็นพิษโลหะหนักอาซินิคในดิน พร้อมวิธีการผลิตและวิธีการใช้
2. ได้วิธีการลดปริมาณโลหะหนักอาซินิคที่สะสมในดินบนพื้นที่สูงซึ่งมีศักยภาพสำหรับส่งเสริมให้กับเกษตรกร
3. ได้แนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาการปนเปื้อนโลหะหนักในดินบนพื้นที่สูง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th