หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ำและปุ๋ยแก่พืชผักสำคัญบนพื้นที่สูง
Improvement of Water and Fertilizer Use Efficiency for Important Vegetable Crops in Highland Area

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 29 มกราคม - 24 ตุลาคม 2559กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวกวิพร จินะจันตา (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ (นักวิจัยร่วม)
  4. อ.ดร.โวลฟรัม ฉแปร์ (นักวิจัยร่วม)
  5. ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาและสำรวจรูปแบบ วิธีการ และปริมาณการให้น้ำและปุ๋ยแก่พืชผักสำคัญของมูลนิธิโครงการหลวง
2. เพื่อศึกษา Best practice ในการจัดการน้ำและปุ๋ยของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการผลิตพืชผักที่สำคัญของมูลนิธิโครงการหลวง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th