หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี กลุ่มสารสำคัญ และการตรวจฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ของพืชสมุนไพรและพืชน้ำมันบนพื้นที่สูง
The Study on Active Chemical Composition and Pharmaceutical of Effective High Land Plants

หัวหน้าโครงการ ดร.กรวรรณ ศรีงาม
บริหารจัดการที่ สํานักงานเลขานุการ
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 5 เมษายน - 21 ตุลาคม 2555กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. ดร.กรวรรณ ศรีงาม (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายพงศธร ธรรมถนอม (นักวิจัยร่วม) , จาก ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและกลุ่มสารสำคัญที่มีคุณค่าทางอาหาร และโภชนาการของพืชน้ำมันท้องถิ่นบนพื้นที่สูง
2. เพื่อศึกษาฤทธิ๋ทางเภสัชวิทยา ได้แก่ ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเมลานิน ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งผิวหนัง ฤทธิ์ลดการสะสมเซลล์ไขมันใต้ผิวหนัง และฤทธิ์ต่อภูมิคุ้่มกันของร่างกาย รวมทั้งทดสอบความเป็นพิษของพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th