หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การจัดการทรัพยากรดินและน้ำที่เหมาะสมสำหรับการผลิตส้มเปลือกล่อน (สายน้ำผึ้ง)
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 กันยายน 2552 - 31 สิงหาคม 2553กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. สำรวจ ติดตาม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ที่สามารถใช้เป็นข้อมูล Baseline เชิงพื้นที่ด้านกายภาพ ข้อมูลเชิงเวลาของผลผลิตส้ม และการใช้ทรัพยากร สำหรับใช้อธิบายสภาพพื้นที่ ลักษณะลุ่มน้ำ ทรัพยากรที่ดิน (ดิน น้ำ และป่าไม้) การใช้ประโยชน์ที่ดิน และสถานการณ์ของพื้นที่ปลูกส้มที่มีอายุแตกต่างกัน รวมถึงพื้นที่ปลูกส้มที่ได้รับผลกระทบจากโรคของส้ม ตลอดจนใช้เป็นฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อประกอบการพัฒนาระบบเรียกใช้ด้านสารสนเทศส้มเชิงพื้นที่
2. ศึกษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินที่ใช้ในการปลูกส้ม
3. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรน้ำโดยเฉพาะด้านปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันและวิเคราะห์ความต้องการน้ำและประสิทธิภาพการใช้น้ำของระบบการผลิตส้มและระบบการเกษตรอื่นๆ ในพื้นที่ศึกษา
4. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ของปริมาณน้ำ ปริมาณตะกอน และคุณภาพน้ำ ตลอดจนประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งและน้ำท่วมที่จะมีผลต่อการผลิตส้มของพื้นที่ศึกษาในอนาคต
5. พัฒนาระบบเรียกใช้ด้านสารสนเทศส้มเชิงพื้นที่ ที่สามารถเรียกใช้และแสดงผลข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปลูกส้มและทรัพยากรที่ดิน เพื่อให้กล่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มและผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นประโยชน์ในการวางแผนและสนับสนุนการตัดสินใจด้านการใช้ที่ดินและการใช้ทรัพยากรดินและน้ำเพื่อการผลิตส้ม      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th