หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์ลดความเป็นพิษของสารตกค้างในดิน ปีที่ 2 (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 27 พฤศจิกายน 2558 - 21 กันยายน 2559กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพเชื้อจุลินทรีย์ที่คัดเลือกได้ในการลดความเป็นพิษของสารตกค้างในดิน
2. เพื่อวิจัยและพัฒนาต้นแบบชีวภัณฑ์ลดความเป็นพิษของสารตกค้างในดิน      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th