หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ศักยภาพของปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อนรุ่นที่ 1 ในที่นา
-

หัวหน้าโครงการ ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
วันที่ดำเนินการ 1 พฤศจิกายน 2550 - 31 ตุลาคม 2551กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

รายชื่อนักวิจัย

  1. ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.จิราพร ตยุติวุฒิกุล (นักวิจัยร่วม)
  3. นายสมศักดิ์ จีรัตน์ (นักวิจัยร่วม)
  4. ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล (นักวิจัยร่วม)
 

บทคัดย่อ : ดาวน์โหลด (125 KB)
ดาวน์โหลด : 375 ครั้ง
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th