หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการพัฒนาระบบติดตามและควบคุมการให้น้ำและการให้ปุ๋ยสำหรับการผลิตข้าวโพดหวานในระบบแปลงเปิด
-

หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์
วันที่ดำเนินการ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2563กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. ผศ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายกมล ทิพโชติ (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.เทวินทร์ แก้วเมืองมูล (นักวิจัยร่วม)
  4. อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาระบบควบคุมให้น้ำและปุ๋ยแบบอัตโนมัติในระบบการผลิตพืชในระบบแปลงเปิด
2. เพื่อพัฒนาระบบการติดตามสุขภาพของพืชที่มีผลกระทบจากภัยแล้ง
3. เพื่อรองรับงานทดลอง/งานวิจัย/การเรียนการสอนของคณาจารย์และนักศึกษา
4. เพื่อเป็นสถานที่ในการฝึกงาน ดูงาน และฝึกอบรม      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th