หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้น้ำและปุ๋ยแก่ไม้ผลสำคัญบนพื้นที่สูง ปี่ที่ 2
Improvement of Water Saving and Fertilizer Use Efficiency for Fruit Orchard in Highland Area

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 28 ธันวาคม 2561 - 23 กันยายน 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาวิธีปฏิบัติที่ดี (Best practice) ในการให้น้ำและปุ๋ยของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการผลิต สตรอว์เบอร์รี่ และเคพกูสเบอร์รี้
2. เพื่อทดสอบวิธีการให้น้ำแบบประหยัดและการให้ปุ๋ยที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสำหรับสตรอว์เบอร์รี่ เคพกูสเบอร์รี่ และองุ่น บนพื้นที่สูง
3. เพื่อศึกษาผลกระทบของน้ำที่มีผลต่อระยะวิฤตในการให้ผลผลิตและคุณภาพของสตรอว์เบอร์รี่ ้เคพกูสเบอร์รี่ และองุ่นบนพื้นที่สูง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เกษตรกรบนพื้นที่สูง นำวิธีการให้น้ำและปุ๋ยที่เหมาะสมของไม้ผล 3 ชนิด ในช่วงวิกฤตที่มีผลกระทบต่อการให้ผลผลิตและคุณภาพไปใช้และผลิตไม้ผลเพื่อสร้างรายได้และลดต้นทุนการผลิตได้ อย่างน้อย 3 พื้นที่      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th