หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้น้้าและปุ๋ยแก่ไม้ผลสำคัญบนพื้นที่สูง
Improvement of Water Saving and Fertilizer Use Efficiency for Fruit Orchard in Highland Area

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 22 กุมภาพันธ์ - 18 ธันวาคม 2561กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์ (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการให้น้ำและปุ๋ยสำหรับไม้ผลสำคัญของมูลนิธิโครงการหลวง
2. เพื่อศึกษา Best practice ในการให้น้ำและปุ๋ยของเกษตรที่ประสบความสำเร็จในการผลิตสตรอว์เบอร์รี่ เคพกูสเบอร์รี่ และองุ่น ของมูลนิธิโครงการหลวง
3. เพื่อเสนอแนะวิธีการให้น้ำและปุ๋ยแบบประหยัดและมีประสิทธิภาพสำหรับไม้ผลสำคัญของมูลนิธิโครงการหลวง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มูลนิธิโครงการหลวงมีวิธีการให้น้ำและปุ๋ยของไม้ผลที่สำคัญแต่ละชนิดเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนและปรัปปรุงการให้น้ำและปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th