หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

-
The Use of HB-101 for Improving Growth and Yield of Sweet Corn and Phalaenopsis Orchid in the Northern Thailand

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย Flora.co.Ltd
วันที่ดำเนินการ 1 เมษายน 2557 - 31 มีนาคม 2558รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (นักวิจัยร่วม)
       Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th