หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดินบนพื้นที่สูงเพื่อปรับปรุงดินกรดและดินที่มีโลหะหนักอาซินิคปริมาณสูง (การวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง)
Selection of Beneficial Microorganism in Soil of Highland area for Improvement of Acid and High Arsenic Soils

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 8 มีนาคม - 2 พฤศจิกายน 2555กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพแก้ปัญหาดินกรดบนพื้นที่สูง
2. เพื่อคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพกำจัดโลหะหนักอาซินิคในดินบนพื้นที่สูง
3. เพื่อพัฒนาต่อยอดคุณภาพวัสดุเพาะกล้าอินทรีย์ธาตุอาหารหลักปริมาณสูง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th