หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การวิจัยและพัฒนาวัสดุเพาะชีวภาพเพื่อการผลิตกล้าผักคุณภาพสูง ปีที่ 2 (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตชีวภาพเพื่อทดแทนสารเคมีเกษตรบนพื้นที่สูง)
Research and Development of Biological Media for High Quality Seedlings Production

หัวหน้าโครงการ ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 22 มกราคม - 28 กันยายน 2552กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม
  2. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาแนวทางการผลิตเชิงการค้าวัสดุเพาะกล้าชีวภาพที่มีส่วนผสมของหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของกล้าพืชตระกูลกะหล่ำ พริกกะเหรี่ยงและมะเขือเทศ
2. เพื่อศึกษาต่อเนื่องวิธีการผลิตเชิงการค้าหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่มีส่วนผสมของเชื้อเอนโดไฟท์ติคแอคทิโนมัยซีสและไมคอร์ไรซ่าที่มีคุณสมบัติย่อยหินแร่ปลดปล่อยธาตุฟอสฟอรัส และมีการผลิตฮอร์โมนพืช      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th