หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาความต้องการน้ำ ธาตุอาหาร และสภาวะแวดล้อมของพืชผักตามระยะการเจริญเติบโต (ภายใต้ชุดโครงการนวัตกรรมเกษตรปลอดสารพิษสำหรับสังคมสูงอายุ)
Study of crop nutrกients, water, and weather required on vegetable at growth stages

หัวหน้าโครงการ นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ (นักวิจัยร่วม)
  4. ดร.สุวิมล วิชารัดษ์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อศึกษาความต้องการน้ำและธาตุอาหารตามมระยะการเจริญเติบโตของสตรอว์เบอรรี่่ที่ปลูกในวัสดุปลูกภายใต้สภาพอากาศที่ควบคุมในโรงเรือนระบบปิด      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th