หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีการลดปริมาณโลหะหนักในดินบนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดสารเคมีบนพื้นที่สูง)
Study and Technology Evaluation for Reduction of Heavy Metal in Highland Soil

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 27 พฤศจิกายน 2558 - 21 ตุลาคม 2559กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านสารเคมีและสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (หัวหน้าโครงการ)
  2. นางสาวกวิพร จินะจันตา (นักวิจัยร่วม)
  3. อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ (นักวิจัยร่วม)
  4. ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1.เพื่อทดสอบและคัดเลือกวิธีการลดปริมาณโลหะหนักที่สะสมในดินเพาะปลูกพืชบนพื้นที่สูง
2. เพื่อศึกษาและทดสอบแนวทางกำจัดพืชที่ใช้ดูดซับโลหะหนักในดินสำหรับการทำเกษตรบนพื้นที่สูง      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th