หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การศึกษาและพัฒนาต้นแบบชีวภัณฑ์ลดความเป็นกรดและความเป็นพิษโลหะหนักอาซินิคในดินบนพื้นที่สูง (ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง)
Study and Development of Bio-products for Reducing Soil Acidity and Arsenic Heavy Metal Toxicity in Highland Soils (Research and Development of Agricultural Bio-products in order to Reduce Agro-Chemical on highland Plantations)

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
วันที่ดำเนินการ 31 มีนาคม - 25 ธันวาคม 2557กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านเกษตรที่สูง

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อปรับปรุงรูปแบบและวิธีการใช้งานชีวภัณฑ์ลดความเป็นกรดและความเป็นพิษของอาซินิคในดินสำหรับการขยายผลสู่เกษตรกรและเชิงพาณิชย์
2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพชีวภัณฑ์ลดความเป็นกรดและความเป็นพิษของอาซินิคในดินบนพื้นที่สูง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รูปแบบและวิธีการใช้งานชีวภัณฑ์ลดความเป็นกรดและความเป็นพิษของโลหะหนักอาซินิคในดินที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถใช้งานได้จริงสำหรับการขยายผลสู่เกษตรกรหรือเชิงพาณิชย์      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th