หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

สมบัติทางเคมีและชีวภาพของลีโอนาร์ไดท์และการประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าว
Chemical and Biological properties of Leonardite and Application for Growth Enhancement of Rice

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย บริษัท พัมคิน ทูลล์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
วันที่ดำเนินการ 15 มกราคม 2555 - 14 มกราคม 2558กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (หัวหน้าโครงการ)
  2. นายชาญยุทธ รัตนพรหมมณี (นักวิจัยร่วม)
  3. ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อศึกษาสมบัติทางเคมีของลีโอนาร์ไดท์
2. เพื่อศึกษาสมบัติทางชีวภาพของลีโอนาร์ไดท์
3. เพื่อทดสอบผลของการใช้ลีโอนาร์ไดท์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าว      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th