หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   งานวิจัย
แสดงโครงการวิจัย
แสดงกลุ่มโครงการวิจัย
ข้อมูลประกันคุณภาพ


  โครงการวิจัย หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

การพัฒนาวัสดุเพาะกล้าและวัสดุปลูกเพื่อการผลิตในโรงเรือนที่ปลอดสารพิษ (ภายใต้ชุดโครงการนวัตกรรมเกษตรอุตสาหกรรมปลอดสารพิษสำหรับสังคมสูงอายุ )
Development of Seedling Media and Growing Media for Pesticide-free Greenhouse Production

หัวหน้าโครงการ อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ
บริหารจัดการที่ ปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน
วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยด้านการผลิตพืช

รายชื่อนักวิจัย

  1. อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ (หัวหน้าโครงการ)
  2. ผศ.ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง (หัวหน้าโครงการ)
  3. นางสาวกวิพร จินะจันตา (นักวิจัยร่วม)
  4. อ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ (นักวิจัยร่วม)
  5. นายสมศักดิ์ จีรัตน์ (นักวิจัยร่วม)
 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อพัฒนาวัสดุเพาะกล้าและวัสดุปลูกสำหรับการผลิตในโรงเรือนที่ปลอดสารพิษ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้องค์ความรู้พื้นฐานในการพัฒนาวัสดุเพาะกล้าคุณภาพและนวัตกรรมโรงเรือนควบคุมสภาวะอากาศแบบปิด รวมถึงบุคลากรวิจัยรุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนาจะเป็นฐานกำลังสำคัญในการนำเทคโนโลยีไปพัฒนาต่อยอดต่อไป      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th